Có 1 kết quả:

xiān qī lù yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) prerecording
(2) to prerecord