Có 1 kết quả:

xiān qiǎn duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) advance party
(2) advance troops