Có 1 kết quả:

guāng lín

1/1

guāng lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (formal) to honor with one's presence
(2) to attend