Có 1 kết quả:

guāng liàng

1/1

guāng liàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sáng chói, sáng loá

Từ điển Trung-Anh

bright