Có 1 kết quả:

guāng fú

1/1

guāng fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

photovoltaic (e.g. cell)