Có 1 kết quả:

guāng qián yù hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bring honor to one's ancestors and benefit future generations (idiom)