Có 1 kết quả:

guāng gōng lǜ

1/1

guāng gōng lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

optical power