Có 1 kết quả:

guāng huá

1/1

guāng huá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brilliance
(2) splendor
(3) magnificence