Có 1 kết quả:

guāng hé

1/1

guāng hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

photosynthesis

Một số bài thơ có sử dụng