Có 1 kết quả:

guāng quān

1/1

guāng quān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aperture
(2) diaphragm
(3) halo
(4) aureole