Có 1 kết quả:

guāng tóu dǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

skinheads