Có 1 kết quả:

guāng xué yí qì ㄍㄨㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄧˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical instrument