Có 1 kết quả:

guāng xué zì fú shí bié

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical character recognition, OCR