Có 1 kết quả:

guāng hài

1/1

guāng hài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

light pollution (Tw)