Có 1 kết quả:

guāng nián

1/1

guāng nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

light-year