Có 1 kết quả:

guāng guài lù lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) monstrous and multicolored
(2) grotesque and variegated