Có 1 kết quả:

guāng gǎn yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) optical response
(2) reaction to light
(3) light sensitive
(4) photoinduction