Có 1 kết quả:

guāng mǐn

1/1

guāng mǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

photosensitive