Có 1 kết quả:

guāng míng xīng

1/1

guāng míng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright star
(2) name of North Korean space satellite