Có 1 kết quả:

guāng míng lěi luò

1/1

guāng míng lěi luò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

open and candid (idiom); straightforward and upright