Có 1 kết quả:

guāng zhù

1/1

guāng zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) light beam
(2) light pillar (atmospheric optics)