Có 1 kết quả:

guāng biāo

1/1

guāng biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cursor (computing)