Có 1 kết quả:

guāng gùnr

1/1

guāng gùnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) single person
(2) bachelor