Có 1 kết quả:

guāng qì

1/1

guāng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) phosgene COCl2, a poisonous gas
(2) carbonyl chloride

Một số bài thơ có sử dụng