Có 1 kết quả:

guāng rùn

1/1

guāng rùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glossy
(2) lustrous
(3) sleek

Một số bài thơ có sử dụng