Có 1 kết quả:

guāng diàn èr jí guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

photodiode