Có 1 kết quả:

guāng fā sòng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

optical transmitter