Có 1 kết quả:

guāng cí

1/1

guāng cí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quang từ

Từ điển Trung-Anh

magneto-optical