Có 1 kết quả:

guāng cí dié jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) magneto-optical drive
(2) floptical drive