Có 1 kết quả:

guāng lù dài fu

1/1

Từ điển Trung-Anh

honorific title during Tang to Qing times, approx. "Glorious grand master"