Có 1 kết quả:

guāng tū tū

1/1

guāng tū tū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bald
(2) bare