Có 1 kết quả:

guāng xiān

1/1

guāng xiān

phồn thể

Từ điển phổ thông

tia sáng

Từ điển Trung-Anh

(1) optical fiber
(2) fiber optics