Có 1 kết quả:

guāng xiān fēn bù shù jù jiē kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) FDDI
(2) Fiber Distributed Data Interface