Có 1 kết quả:

guāng xiān fēn bù shì shù jù jiē kǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Fiber Distributed Data Interface
(2) FDDI