Có 1 kết quả:

guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fiber distributed data interface
(2) FDDI