Có 1 kết quả:

guāng yào

1/1

guāng yào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dazzling
(2) brilliant

Một số bài thơ có sử dụng