Có 1 kết quả:

guāng yào mén méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) splendor shines on the family's door (idiom)
(2) fig. to bring honor to one's family