Có 1 kết quả:

guāng bèi dì dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) plain-backed thrush (Zoothera mollissima)