Có 1 kết quả:

guāng néng hé chéng ㄍㄨㄤ ㄋㄥˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

photosynthesis