Có 1 kết quả:

guāng néng hé chéng

1/1

guāng néng hé chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

photosynthesis