Có 1 kết quả:

guāng bǎng zi

1/1

guāng bǎng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bare upper body
(2) bare-chested
(3) to bare one's chest