Có 1 kết quả:

guāng róng

1/1

guāng róng

giản thể

Từ điển phổ thông

vinh quang, vẻ vang

Từ điển Trung-Anh

(1) honor and glory
(2) glorious