Có 1 kết quả:

guāng zhe

1/1

guāng zhe

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bare
(2) naked

Một số bài thơ có sử dụng