Có 1 kết quả:

guāng pǔ yí

1/1

guāng pǔ yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spectrometer
(2) spectrograph