Có 1 kết quả:

guāng tōng liàng

1/1

guāng tōng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

luminous flux (physics)