Có 1 kết quả:

guāng liàng

1/1

guāng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quantity of light
(2) luminosity