Có 1 kết quả:

guāng diàn xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

photoelectric effect