Có 1 kết quả:

guāng miàn nèi zhì wǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

smooth endoplasmic reticulum