Có 1 kết quả:

guāng gù

1/1

guāng gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to visit (as a customer)

Một số bài thơ có sử dụng