Có 1 kết quả:

guāng gù ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to visit (as a customer)

Một số bài thơ có sử dụng