Có 1 kết quả:

guāng qū

1/1

guāng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) CD or DVD Drive
(2) abbr. for 光盤驅動器|光盘驱动器