Có 1 kết quả:

guāng lǔ shí

1/1

guāng lǔ shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)